HONORARIS

Domènech Corbella – Serveis Jurídics és una boutique jurídica especialitzada en IP-IT que ofereix un assessorament jurídic d’alt valor afegit i adaptat a les necessitats de cada un dels nostres clients. El nostre servei és equiparable, en qualitat, al dels grans bufets d’advocats internacionals. La nostra mida, tanmateix, és menor que la d’aquells despatxos, i això ens permet oferir no només un tracte més proper i personalitzat als nostres clients, sinó també uns honoraris més flexibles i raonables, però sempre amb el mateix nivell d’excel·lència.

La nostra raó de ser és l’establiment d’uns vincles duradors amb els nostres clients, un lligam basat en el principi de confiança mútua i en un assessorament jurídic de qualitat, flexible i creatiu.

Els nostres honoraris els fixem de forma meditada, personalitzada i raonable, sobre la base dels següents criteris professionals:

  • Valor que els nostres clients obtenen pel treball realitzat i els serveis prestats pel bufet.
  • Temps dedicat a cada assumpte.
  • Complexitat, singularitat o novetat de l’assumpte.
  • Importància dels interessos involucrats i expectatives del client.
  • Circumstàncies particulars de l’assumpte: urgència, exclusivitat, dedicació extraordinària, etc.

Elaborem els nostres pressupostos ponderant degudament els anteriors criteris i el temps de treball que, sobre la base de la nostra experiència en assumptes similars, considerem raonable per a l’assumpte que cada client ens plantegi.

A Domènech Corbella – Serveis Jurídics som flexibles i també acceptem suggeriments sobre honoraris basats en preus tancats per cada cas, en preus escalats en funció del temps invertit, en l’èxit de les actuacions o en una facturació mensual determinada o altres fórmules que puguem acordar amb el client.CONDICIONS DE LA REPRESENTACIÓ

Pressupostos, despeses i suplerts

Sigui quina sigui la teva consulta, pots demanar-nos un pressupost gratuït i sense compromís. Estudiarem el teu cas detingudament i et facilitarem un pressupost raonable i ajustat a les teves necessitats. En el pressupost ja s’hi entenen sempre incloses les despeses pròpies del despatx i els consumibles.

No hi estarien incloses, si fos el cas, les despeses extraordinàries derivades de l’assumpte en qüestió, com per exemple els viatges, les taxes judicials, els procuradors, els notaris, els perits, els investigadors privats, les consultes i inscripcions a registres, etc.

Provisions de fons

En alguns assumptes és possible que calgui incórrer en despeses que s’han de pagar a terceres parts. Aquestes despeses poden ser gestionades i pagades per avançat pel client o pel propi despatx. Nosaltres t’oferim la màxima flexibilitat en aquest sentit. En cas que el client ens vulgui encarregar la gestió i el pagament d’aquestes despeses, li demanarem un pagament en concepte de provisió de fons per a cobrir aquestes contingències i la part d’honoraris que s’hagués pactat. Les provisions de fons es facturaran a compte de la factura final pels serveis prestats.

Consulta’ns sense compromís per informar-te de la resta de condicions aplicables a la nostra actuació professional (conflictes d’interessos, tractament de dades personals, documentació del cas, resolució de controvèrsies, etc.).