Competència deslleial

QUÈ ÉS LA COMPETÈNCIA DESLLEIAL

La Llei de Competència Deslleial prohibeix tots aquells actes concurrencials contraris a les exigències de la bona fe entre competidors, ja que es tracta de pràctiques nocives per al conjunt d’interessos que coexisteixen en el mercat. Perquè un determinat acte pugui ser considerat com a competència deslleial cal que es donin tres requisits:

 1. L’acte s’ha de realitzar en el mercat;
 2. L’acte s’ha de realitzar amb finalitats concurrencials; i
 3. L’acte ha de ser objectivament contrari a les exigències de la bona fe.

Alhora, la llei enumera diversos supòsits de pràctiques enganyoses, agressives i deslleials en general:

 • Actes d’engany i de confusió
 • Actes de denigració
 • Actes d’imitació
 • Aprofitament de l’esforç i la reputació aliens
 • Captació deslleial de treballadors i clientela
 • Violació de secrets / espionatge industrial
 • Inducció a la infracció contractual
 • Venda a pèrdua
 • Obstaculització, espoli, ambushing, boicots, etc.
 • Explotació de situacions de dependència econòmica

La Llei de Competència Deslleial també prohibeix la publicitat il·lícita, entenent com a tal la publicitat enganyosa, deslleial, subliminal, la que atempti contra la dignitat de la persona i la que infringeixi la normativa de publicitat de determinats béns i serveis.

En tots aquells casos en què s’estimi l’existència d’un acte de competència deslleial, la llei contempla la possibilitat d’emprendre diverses accions judicials: l’acció declarativa de deslleialtat, l’acció de cessació o prohibició de l’acte deslleial, l’acció de remoció dels efectes produïts per l’acte deslleial, i l’acció de rescabalament dels danys i perjudicis soferts.


COM PODEM ASSESSORAR-TE

 • Revisió, negociació i redacció de contractes o clàusules de confidencialitat: Protegeix els teus actius intangibles i el know-how de la teva empresa mitjançant la firma de documents de confidencialitat.
 • Assessorament complet contra actes de competència deslleial: T’assessorem en assumptes complexos, ja siguin litigiosos o preventius, sobre qualsevol qüestió relacionada amb actes de competència deslleial o publicitat il·lícita.