Avís legal

Objecte

El lloc web www.domenechcorbella.com (en endavant, el “Portal”) pertany i és gestionat per Xavier Domènech Corbella, llicenciat en Dret i advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb número de col·legiat 34.374 (en endavant, el “Titular”). Per a comunicar-te amb el Titular, de manera directa i efectiva, pots escriure a l’adreça de correu electrònic xavier@domenechcorbella.com.

Les normes professionals aplicables a l’exercici de l’advocacia estan recollides a l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, aprovat pel Reial Decret 658/2001, de 22 de juny (es pot consultar a la pàgina web de Boletín Oficial del Estado, http://www.boe.es/, i a la del Consejo General de la Abogacía Española, http://www.cgae.es/).

L’activitat professional del Titular també es regeix pel Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola, publicat el 30 de juliol de 2000 i en vigor des de l’1 de gener de 2003 (es pot consultar a la web del CGAE, http://www.cgae.es/).

Aquest avís legal regula l’accés i l’ús dels continguts del Portal. El seu ús està subjecte als termes i condicions generals que s’especifiquen en aquest document. No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a condicions particulars. Quan aquest sigui el cas, les condicions particulars substituiran, completaran i/o modificaran aquestes condicions generals, i en cas de conflicte prevaldran els termes de les condicions particulars per sobre de les condicions generals.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir amb atenció les condicions generals recollides en aquest Avís Legal cada vegada que accedeixi o utilitzi el Portal, així com les corresponents condicions particulars, si escau. En tot cas, el Titular es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la presentació i configuració del Portal i els seus continguts, incloent-hi aquestes condicions generals de l’Avís Legal i les corresponents condicions particulars.

La utilització del Portal o la mera navegació pel Portal n’atribueix la condició d’usuari (en endavant, l’“Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions contingudes en aquest Avís Legal i en la Política de Privacitat i Cookies, sense cap mena de reserva. Si no estàs d’acord amb aquests termes o amb la nostra Política de Privacitat i Cookies, et demanem que no utilitzis aquest Portal ni els seus serveis. Si l’utilitzes, entendrem que hi ha plena acceptació per part teva.

Condicions d’accés i ús del Portal

L’accés als continguts i la utilització dels serveis del Portal tenen caràcter gratuït, si bé alguns dels serveis i continguts oferts pel Titular a tercers a través del Portal poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat. Si així fos, el cost s’especificaria en les seves pròpies condicions de contractació.

Com a Usuari, et compromets a fer ús de la informació, continguts i serveis als quals accedeixis des d’aquest Portal respectant la llei, els bons costums i les condicions generals establertes en aquest Avís Legal, així com respectant la resta d’usuaris.

L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús del Portal es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets del Titular o de tercers, o que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o, de qualsevol forma, impedir la normal utilització del Portal. En conseqüència, l’Usuari renuncia a utilitzar qualsevol dels materials, informacions o continguts del Portal amb finalitats il·lícites i/o expressament prohibides en aquest Avís Legal, o que resultin contràries als drets o interessos del Titular i/o de tercers, i haurà de respondre davant d’ells en cas d’incomplir les referides obligacions o si, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de virus informàtics) la seva actuació danya, inutilitza, sobrecarrega, deteriora o impedeix la normal utilització dels continguts del Portal, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Titular o de qualsevol Usuari del Portal.

En cas que l’Usuari enviï informació o continguts de qualsevol tipus al Titular a través del Portal i mitjançant els canals que posa a disposició el propi Portal, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que la informació o continguts facilitats no infringeixen cap dret de propietat intel·lectual o industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, que no tenen caràcter confidencial i que no són perjudicials per a tercers. L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i l’actualització de la informació, les dades i els continguts que faciliti al Titular, garantint-ne en tot moment la veracitat i exactitud.

L’Usuari no ha d’enviar al Titular cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb el Titular i haver rebut d’aquest l’autorització per a remetre la referida informació.

L’Usuari assumeix la responsabilitat i deixarà indemne al Titular per qualsevol informació o contingut que proporcioni personalment o en nom seu. La responsabilitat de l’Usuari s’estén sense cap mena de restricció a l’exactitud, la legalitat, l’originalitat i la titularitat de la referida informació o contingut.

L’Usuari es compromet a no dur a terme conductes considerades com a “spam”, com per exemple enviar publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial a una pluralitat de persones sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment, enviar cadenes d’emails no sol·licitats ni prèviament consentits, o utilitzar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través del Portal per a la realització de les activitats esmentades.

L’Usuari que incompleixi les obligacions enunciades respondrà per tots els danys i perjudicis que causi al Titular i/o a tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Portal estan legalment reservats. Tots els continguts del Portal, incloent, entre d’altres, textos, imatges, sons, marques, noms comercials, logotips, gràfics, estructura i disseny, combinacions de colors o formes de presentació, codi font, animacions, software o aplicacions informàtiques, sigui quin sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.domenechcorbella.com, són propietat del Titular, o bé el Titular n’ha adquirit els drets corresponents dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Mitjançant aquest Avís Legal no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Portal ni sobre cap dels seus continguts o elements integrants, i queden expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, la transformació, la distribució, l’extracció, la reutilització, el reenviament, la posada a disposició, la comunicació pública o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, del Portal i/o dels seus continguts, llevat dels usos que el Titular permeti de forma expressa.

Únicament està permesa la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels continguts del Portal amb les següents condicions: (i) que se’n faci constar la font, s’inclogui un hipervincle al Portal i es faci un reconeixement explícit de l’autoria (especialment pel que fa als articles del blog); i (ii) en els casos permesos en els articles 31 a 40 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril).

L’Usuari s’obliga a usar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no utilitzar-los de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic, ni de qualsevol forma que permeti suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificadores dels drets del Titular incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol altres mecanismes d’informació.

Està totalment prohibit l’ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a amagar l’origen o la font dels continguts, així com qualsevol ús, transformació o explotació d’aquests amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic, que puguin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, contraris a allò previst en aquest Avís Legal.

També està prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, sublicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest Portal i dels serveis inclosos en aquest, així com realitzar, respecte la totalitat o part d’aquells programes, qualssevol actes d’explotació mencionats en els paràgrafs anteriors. L’Usuari s’obliga a no suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat del Portal.

L’Usuari es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, i es reserva en tot cas l’exercici dels mitjans i les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Política de Privacitat i Cookies

La política de privacitat i de cookies de www.domenechcorbella.com queda determinada per allò establert en l’apartatPolítica de Privacitat i Cookies.

Limitació de Responsabilitat

Els continguts del Portal s’ofereixen amb finalitat informativa i divulgativa. L’accés a aquests continguts no vol constituir ni implica cap mena de relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre el Titular i l’Usuari del Portal. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en el Portal, sinó sol·licitar i recórrer al corresponent assessorament professional personalitzat.

L’Usuari ha de tenir en compte que els continguts del Portal, especialment els articles del blog redactats pel Titular, poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Igualment, aquests continguts poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia, i no constitueixen ni substitueixen un assessorament legal o professional, de manera que el Titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pugui derivar-se de l’ús de la informació o els continguts d’aquest Portal fora dels seus objectius merament informatius. En cas que l’Usuari necessiti assessorament jurídic, se li recomana que contracti els serveis del Titular, en tant que advocat col·legiat i especialitzat en les àrees de pràctica que s’indiquen en el Portal, o d’altres professionals col·legiats.

El Portal conté enllaços (hipervincles com ara botons, links, banners, etc.) a altres pàgines web i ho fa en la creença de bona fe que els seus respectius continguts compleixen amb la legalitat. Això no significa que el Titular aprovi o recomani els referits continguts. Si l’Usuari hi accedeix, ho fa sota la seva responsabilitat. El Titular no assumeix garanties sobre la veracitat, l’exactitud o l’actualització dels continguts, serveis, textos, gràfics i vincles d’aquells llocs web.

Els enllaços o continguts de tercers que apareixen al Portal, incloent-hi els comentaris al blog, es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació o d’indicar altres punts de vista. La seva inclusió no n’implica l’acceptació per part del Titular, ni l’associació del Titular amb els responsables dels referits enllaços o continguts de tercers, per la qual cosa el Titular no pot garantir l’absència de virus o altres elements lesius en aquells continguts i rebutja tota responsabilitat en relació amb ells, així com en relació amb possibles danys que poguessin ocasionar-se per qualsevol motiu en el sistema informàtic (equip, dispositius mòbils i aplicacions), els documents o els fitxers de l’Usuari.

El Titular només podrà ser responsable pels continguts de tercers incorporats al Portal de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSI”) en el supòsit que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·licitud o del fet que lesionin béns o interessos d’un tercer, no elimini o bloquegi els continguts en qüestió. El Titular suprimirà, el més aviat possible, qualsevol enllaç a llocs web el contingut dels quals sigui contrari a la llei, a la dignitat personal, o que pogués causar danys, perjudicis o induir a error als Usuaris. Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pugui constituir una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà de notificar-ho immediatament al Titular per tal que aquest pugui adoptar les mesures oportunes. Per això el demanem la col·laboració de l’Usuari tan bon punt tingui coneixement d’algun enllaç o contingut d’aquestes característiques, i l’instem a enviar-nos un email a la direcció xavier@domenechcorbella.com.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament del Portal ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errors deguts al servidor que n’allotja els continguts o als d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altres motius derivats de causes que s’escapin del seu control. En conseqüència, el Titular rebutja, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, per aquests motius.

L’Usuari és el responsable de prendre les precaucions necessàries per a comprovar la no existència de virus o d’altres tipus de programes o aplicacions de naturalesa malvada. El Titular, malgrat actuar de bona fe i amb un ferm compromís en la seguretat del Portal, no es fa responsable de l’existència d’elements lesius (per exemple, virus) que puguin ocasionar danys o el mal funcionament en els sistemes, el software, el hardware, els documents i els fitxers de l’Usuari. De la mateixa manera, el Titular no es responsabilitza dels possibles danys que com a conseqüència dels referits elements lesius pugui causar l’Usuari a tercers. El Titular no garanteix ni es fa responsable de la invulnerabilitat del Portal i/o de la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que adopti, així com tampoc de la falta d’utilitat o de rendiment dels continguts del Portal per a l’Usuari.

L’Usuari utilitza el Portal voluntàriament i sota la seva responsabilitat, de manera que el Titular no serà responsable, contractualment ni extracontractual, dels danys, directes o indirectes, imprevistos, emergents o punitius, resultants de l’accés o ús del Portal per part de l’Usuari, o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació facilitada en el Portal en la creença —errònia— que es tracta d’un assessorament jurídic vinculant.

Hiperenllaços

L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que tingui intenció d’establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web o la seva aplicació al Portal haurà d’obtenir l’autorització prèvia i per escrit del Titular. En qualsevol cas, l’establiment dels referits hiperenllaços no comporta l’existència de relacions entre el Titular i el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis.

Modificacions i Actualitzacions

El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Portal, així com de la seva configuració, disponibilitat i presentació. En conseqüència, és responsabilitat de tot Usuari l’atenta lectura de l’Avís Legal vigent en cada una de les ocasions que accedeixi al Portal, de tal manera que si l’Usuari no està d’acord amb els termes aquí exposats, s’haurà d’abstenir d’usar el Portal. La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís Legal modificat.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal, així com l’ús del Portal, es regiran per la legislació espanyola i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el Portal o amb els serveis jurídics anunciats en el Portal, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. La competència per a resoldre totes aquestes controvèrsies serà dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, als quals les parts se sotmeten expressament.

Copyright 2017, Xavier Domènech Corbella. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.